Böcker

Titel:
Med fler perspektiv
på konsten att Kommunicera

Författare:
Agneta Callin

Antal sidor:
135

Publicerad år:
2013

Format:
Pocket

ISBN:
978-91-980536-0-9

Är en bok för professionella som arbetar med människor och som vill utveckla sina filosofier, metoder och tekniker för att skapa en personlig stil som bidrar till meningsfulla och berikande liv – både privat och professionellt.

Samtal, dialog, småprat, diskussioner, konversationer och resonemang pågår oavbrutet mellan människor i olika kontexter. Det är i vår ömsesidiga kommunikation vi skapar våra verkligheter, vår förståelse, vår logik och mening i livets olika sammanhang.

Tillsammans i våra språksystem skapar vi vår identitet, utvecklar kunskap och lärande genom deltagande i en mängd olika dialogprocesser. Språket som uttrycksmedel för vår förmåga att tänka, förklara, lära och reflektera gör människan unik.

Titel:
Med fler perspektiv
på konsten att Leda

Författare:
Agneta Callin

Antal sidor:
160

Publicerad år:
2013

Format:
Pocket

ISBN:
978-91-980536-1-6

Ledarskap och organisation har med ett historiskt perspektiv vuxit fram i en ömsesidig utveckling där den ena inte kan existera utan den andra.

Beroende på tidsepok, samhällsutveckling, det kulturella sammanhanget, ekonomiska förutsättningar, aktuella och rådande värderingar, samt omvärldens behov och förväntningar har teorier för organisation och ledarskap uppstått och utvecklats.

Vi hoppas att den här boken kan inspirera Dig att utveckla ett förhållningssätt till Ditt ledarskap som upprätthåller Din passion och fascination för uppdraget, oavsett dess unika förutsättningar.

I en värld med snabba och ständiga förändringar, ökad konkurrens och med snävare resurser kan boken bidra med ett tanke- och förhållningssätt som utforskar möjligheterna för Dig som ledare att finna kreativa lösningar i den komplexa och spännande värld vi lever i.

Titel:
Med fler perspektiv
på konsten att coacha unga till förändring

Författare:
Agneta Callin

Antal sidor:
145

Publicerad år:
2016

Format:
Pocket

ISBN:
978-91-980536-2-3

Med den här boken vill vi beskriva vad det innebär att coacha unga människor i förändrings- och utvecklingsprocesser. Det är en praktisk bok med exempel från ungdomscoachers arbetsvardag.

Boken riktar sig till professionella som arbetar med unga människor och som vill få fler idéer om hur vi kan utveckla förhållningssätt, metoder och kreativa tekniker.

Att vara ungdomscoach kräver uthållighet, kreativitet och variationsrikedom samt ideologiska utgångspunkter med
klar teoretisk förankring.

Idéerna som den här boken bygger på beskrivs utifrån Frivoltens erfarenhet av att arbeta med familjer och unga i förändringsarbete.

Boken presenterar också några av föregångarna inom den systemiska utvecklingen, Gregory Bateson, Ludwig Wittgenstein, Milton H. Erickson, Antonio Gramsci, Mara Selvini Palazzoli, Giuliana Prata, Luigi Boscolo, Gianfranco Checcin – Milanogruppen, Humberto Maturana och Peter Senge.

Titel:
Med fler perspektiv
på specialpedagogik – alla elever är inte kompatibla med skolbänken

Författare:
Agneta Callin
Bertil L Eliasson
Owe Rindstrand
Niklas Larsson
Kajsa Eldh

Antal sidor:
111 sidor

Publicerad år:
2017

Format:
Pocket

ISBN:
978-91-980536-3-0

” Jag jobbade som specialpedagog på den gymnasieskola där projektet Point 20 genomfördes. Projektet, som ni kan läsa mer om i denna bok var en verksamhet för elever som inte var motiverade till traditionell skolverksamhet. Det är från denna tid jag bär med mig att ”gripa det undervisningsbara ögonblicket. ”

Nu mer än tio år senare inser jag hur mycket denna tid betytt och påverkat mig, inte minst när det gäller ämnesval för min masteruppsats i pedagogik som jag skriver på. När jag läser denna bok förstår jag varför jag valt just ämnet; ”Hur kan man göra undervisningen tillgänglig för elever med bristande motivation? Vilka är framgångsfaktorerna?”

Efter arbetet med den tidigare forskningsdelen i uppsatsen fick vi fram begreppen samsyn, delaktighet, inkludering och en kreativ lärmiljö som nycklar för framgång. Det slog mig med häpnad när jag fann samma begrepp i denna boks berättelser.

Här kan man läsa om lyckade exempel på hur man i praktiken genomför dessa ”fina ord” som används
i den dagliga pedagogiska debatten”.

Läs och lär och låt er inspireras!

– Jeanette Lindhe Essfors, Mellanstadielärare & med 20 års erfarenhet
som specialpedagog.

Titel:
Systemiskt Styrkebaserat Förhållningssätt i Förskolan

Författare:
Anna Reinoso, Agneta Callin & Bertil L Eliasson

Antal sidor:
23

Publicerad år:
2020

Format:
Inbunden

ISBN:
978-91-980536-4-7

”En bra start i livet”

Alltför många elever lämnar grundskolan utan att ha uppnått kunskapsmålen i ett eller flera ämnen och saknar därmed fullständiga betyg. Är man underkänd i minst ett kärnämne svenska, engelska eller matematik är man inte behörig till något program på gymnasiet och risken att hamna i ungdomsarbetslöshet eller utanförskap ökar.

Förskolans uppdrag är tydligt. Enligt skollagen (2010:800) ska ”förskolan stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.”

Förbereda barnen för fortsatt utbildning!
Förskolans pedagogik och Systemiskt Styrkebaserat arbete har i grunden samma filosofi när det gäller lärprocesser och kunskapsbyggande. Med en stark tro på barnets egen lust, nyfikenhet och drivkraft att lära. Med tro på barnets egen förmåga att utvecklas, att våga pröva och utforska i en skapande och stimulerande miljö. I förskolan utforskar man hur allt ömsesidigt hänger ihop, delar och helhet, istället för att producera kunskap som redan finns. Fokus ligger inte på att svara rätt och att göra rätt – eller fel, vilket hos en del barn skapar stress. Det är en tillåtande miljö, som tillerkänner barnet rätten att få konstruera sin förståelse av sin värld.

Boken beskriver hur Systemiskt Styrkebaserat förhållningssätt influerat rektor Anna Reinoso och hennes medarbetare i deras arbete på Munspelsgatans förskola i Västra Frölunda, Göteborgs stad.